1. Du er her:
  2. Alle jobs i verden
  3. Gigajob Danmark
  4. Brugerbetingelser for arbejdsgivere, jobsøgende og recruiter.
 
 

Vores brugerbetingelser

Læs vores bruger- og deltagelsesbetingelser

Disse betingelser skal vi offentliggøre her og du skal acceptere dem. Før du kan benytte vores tjeneste skal du have læst, forstået og accepteret vores betingelser.

Vi har to forskellige sæt af bestemmelser.

De følgende "Brugervilkår og -betingelser" er bindende for dig, hver gang du besøger vores side Gigajob.com.
 
Generelle brugerbetingelser
(Version 1.0 af 8.10.2004)
1. Generelt
Dette internettilbud er en publikation af Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (i det følgende kort benævnt som: "Netzmarkt") med hovedsæde i Erlangen/Bayern. Det forudsættes, at brugeren (i det følgende kort benævnt som: "Bruger") i forbindelse med brugen af Netzmarkt-internettilbud accepterer de følgende betingelser i fuldt omfang. Ydermere kan der ved brugen komme bestemte tjenester/tjenestekendetegn yderligere/afvigende bestemmelser til anvendelse. Det gøres du i givet fald, inden brugen af den(t) betræffende tjeneste/tjenestekendetegn, opmærksom på. Når du bruger dette internettilbud, så accepterer du disse brugerbetingelser. Når du ikke ønsker at være bundet af disse brugerbetingelser, så må du ikke bruge dette internettilbud.
2. Ydelsesforbehold
Såfremt brugeren varetager dette internettilbud, uden at betale Netzmarkt for det, så giver han dermed automatisk afkald på, at gøre nogle ydelsesforpligtelser gældende overfor Netzmarkt. Netzmarkt forbeholder sig retten til at ændre, slette, udvide eller indstille alle ubetalte ydelser til enhver tid, efter forgodtbefindende og uden forvarsel. Der består altså på ingen måde krav fra brugerens side af, til at have lov til at bruge eller at tjenesten står til rådighed for denne eller bestemte tjenestekendetegn, såfremt han ikke har indgået en retsgyldig kontrakt, hvor Netzmarkt sikrer opfyldelsen af bestemte ydelser mod betaling.
3. Tjenesteforstyrrelser
Netzmarkt erstatter brugeren tab/skader på grund af ydelsesforstyrrelser op til maks. størrelsen af, hvor brugeren indenfor de sidste 24 måneder, inden ydelsesforstyrrelserne optræder, har ydet betalinger til Netzmarkt for bestilte ydelser og netop udelukkende for forstyrrelser i forbindelse med sådanne ydelser, som Netzmarkt overfor brugeren kontraktmæssigt har forpligtet sig til at opfylde overfor brugeren mod betaling.
4. Ansvar
Netzmarkt overtager overhovedet ikke nogen garanti for oplysninger i forbindelse med sin infrastruktur, især hverken for deres fuldstændighed, rigtighed, aktualitet, eller at disse er fritaget for tredjemands rettigheder. Erstatningskrav overfor Netzmarkt, som forårsages gennem brugen eller den umulige brug af de tilbudte indhold (f.eks. gennem fejlagtige eller ufuldstændige informationer), er grundlæggende udelukket, såfremt der fra Netzmarkts side af ikke foreligger nogen bevislig forsætlig eller groft uagtsom handlen. Dette gælder også for mulige følgeskader, som opstår for brugeren i forbindelse med iagttagelsen af dette internettilbud. Sikkerheden i datanettene, hvor Netzmarkt offentliggør indhold, er bergænset. På grund af det kan Netzmarkt ikke hæfte for fejl og forstyrrelser, som opstår i systemet, hos andre systemtilbydere eller hos brugeren i forbindelse med systemet. Brugeren giver derfor overfor Netzmarkt afkald på krav, som er retsligt gældende iht. en af de forstyrrelser som kan påregnes en af parterne iht. de aftalte ydelsesforpligtelser. Især overfor Netzmarkt giver brugeren afkald på at gøre erstatningskrav gældende, som kan føres tilbage på udvirkningen af såkaldte computervirusser (også: Trojanere, exploits osv.). Af de foranstående hæftelsesbegrænsninger forbliver bestemmelserne i § 309 stk. 7 (ansvar ved person-, legems-, helbredsskader og ved grov uagtsomhed) og stk. 8 BGB (yderligere ansvar ved pligtovertrædelse) uberørte.
5. Links/henvisninger
For hyperlinks på egne sider, som henviser til tredjemands sider, afviser Netzmarkt ethvert ansvar. Netzmarkt tager faktisk udtrykkeligt afstand fra alle indhold og skabelsesformer fra sådanne tilbud af tredjemand. Brugeren giver afkald på at gøre, Netzmarkt ansvarlig for illegale, misvisende, fejlagtige eller ufuldstændige indhold forlinkede websider (henholdvis for skader, som kan føres tilbage på brugen af disse).
6. Ophavs- og mærkerettigheder
Alle mærke- og varetegn (f.eks. produkt- og firmanavne) tilhører den enkelte ejer og nævnes indenfor dette internettilbuds ramme udelukkende til informationsformål. Alene på grund af den blotte nævnelse af et beskyttet mærke, kan man ikke drage den konklusion, at det enkelte mærketegn ikke er beskyttet gennem tredjemands rettigheder.
7. Tredjemands bidrag
Indholdet i dette internettilbud består for en stor del af bidrag af tredjemand (f.eks. tekster og billeder), som Netzmarkt for det meste offentliggør gratis (f.eks. andre brugeres annoncer). Det er ikke muligt for Netzmarkt, at læse sådanne bidrag komplet, at kontrollere indholdet og at udøve den umiddelbart aktive kontrol over dette. Derfor overtager Netzmarkt heller ikke noget ansvar for indholdet, korrektheden, rimeligheden og formen af de offentliggjorte bidrag af tredjemand. Brugeren er sig ikke bevidst, at han indenfor rammen af dette internettilbud ikke kan udsættes for indhold, som er fornærmende, anstødelige eller på anden vis kan påtales. Såfremt et bidrag overtræder en tredjemands rettigheder, forpligter brugeren sig til, udelukkende at gå rettens vej i forbindelse med ophavsmanden som har overtrådt loven (altså forfatteren for det enkelte indslag), dog ikke mod Netzmarkt.
8. Beskyttede indhold
Dette internettilbud inklusiv alle dets dele (også dem i forbindelse med den tilgrundliggende database) er ophavsretligt beskyttet og udelukkende bestemt til den individuelle, private brug. Enhver derudovergående brug, især overtagelsen i et intranet- eller internet-tilbud, er en lovovertrædelse, som forpligter til skadeserstatning og som retsforfølges. Enhver kommerciel brug af indholdene, data eller skabelseskendetegn er, uden skriftlig tilladelse af Netzmarkt, ikke tilladt. Dette gælder især mangfoldiggørelse, oversættelse samt lagringen eller bearbejdningen i elektroniske systemer.
9. Ansvarsudelukkelse
Brugen af dette internettilbud sker på brugerens egen risiko. Tjenesterne/Tjenestekendetegnene tilbydes henholdsvis iht. Netzmarkt forgodtbefundne skabelse og under forbeholdet af det til rådighed stående. Netzmarkt garanterer ikke, at tjenesterne/tjenesternes kendetegn til enhver tid uden afbrydelse, tidssvarende, sikkert og fejlfrit står til rådighed. Især overtager Netzmarkt ingen garanti for rigtigheden og tilforladeligheden i forbindelse med dette internettilbuds modtagne informationer eller for at kvaliteten i forbindelse med de i dette internettilbud modtagne varer, tjenesteydelser eller informationer svarer til brugerens forventninger. Downloadingen og den anden modtagelse af indhold i sammenhæng med dette internettilbud sker på brugerens egen risiko. Han alene er ansvarlig for skader på hans computersystem eller andre tekniske apparater, for tabet af data eller andre skader på grund af downloadingen af indhold eller andre transaktioner i sammenhæng med dette internettilbud. Råd og informationer, som brugeren indenfor rammen af dette internettilbud modtager, begrunder abslout ingen garanti af Netzmarkt, såvidt dette ikke udtrykkeligt er blevet aftalt.
10. Salvatorisk klausul
Såvidt enkelte bestemmelser i disse brugerbetingelser ikke svarer til gældende lov, forbliver de øvrige bestemmelser uberørt deraf. Uvirksomme bestemmelser erstattes, såfremt muligt, gennem sådanne virksomme bestemmelser, som opnår det tilstræbte økonomiske, henholdsvis retlige mål videstgående.
 

 

Hvis du vil offentliggøre dit eget indhold på Gigajob, skal du også acceptere følgende brugerbetingelser før du kan offentliggøre dine annoncer (CV og/eller stillingstilbud) her.
 
Generelle deltagerbetingelser
(Version 1.3 af 10.12.2006)
1. GENERELT
Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG (i det følgende kort benævnt som: "Netzmarkt") med hovedsæde i Erlangen/Bayern muliggør det for brugerne af dette internettilbud (kort benævnt: brugere) at offentliggøre nogle indslag gratis, efter de har accepteret de efterfølgende fastskrevne deltagerbetingelser fuldstændigt og uigenkaldeligt. Derigennem bliver disse brugere til "deltagere" af internettilbuddet. Når du ønsker at blive deltager, så skal du acceptere de følgende regler.
2. BRUGERBETINGELSER
Deltageren har læst de i dette internettilbud offentliggjorte generelle brugerbetingelser og accepterer dem i fuldt omfang.
3. YDELSESFORBEHOLD
Netzmarkt forbeholder sig retten til, til enhver tid og uden angivelse af grunde at lade indslag af enhver art eller også dele deraf, af og til eller permanent blive spærret, slettet, henholdsvis lade disse blive helt eller delvist udelukket af dette internettilbud. Brugeren accepterer denne ret af Netzmarkt uigenkaldeligt. Desuden giver brugeren overfor Netzmarkt afkald på at anfægte disse beslutninger omkring tilladelse/ikketilladelse af indslag og deltagere, samt at gøre krav gældende, som i udøvelse i forbindelse med dette ydelsesforbehold har deres retsgrundlag.
4. RETSLIGT ANSVAR
Netzmarkt kan alene allerede på grund af dette store tal ikke gennemse indslagene (data, tekster, software, lydoptagelser, billeder, grafik, videoer eller andet materiale) af deltagerne komplet, kontrollere indholdet og udøve en aktiv kontrol derover. Derfor afviser Netzmarkt også ethvert retligt ansvar for deltagernes indslag. Dermed bærer deltageren alene det retlige ansvar iht. sine indslag, som formidles offentligt eller privat indenfor rammen af Netzmarkt-infrastrukturen og fritager Netzmarkt og/eller dets forretningsførere iht. til første krav overfor enhver tredjemand, som gør gældende at deltagerens indslag eller dele deraf, krænker deres rettigheder, for ansvar.
Deltageren forpligter sig til at overholde alle gældende lovbestemmelser og til at erstatte Netzmarkt enhver skade, som resulterer ud af en eventuel ikke-overholdelse. Især, men ikke udelukkende, forpligter deltageren sig til, grundigt at kontrollere, at hans indslag ikke krænker ophavsrettens, mærkevare- og patentrettens, konkurrencerettens, personlighedsrettens eller produktlovens bestemmelser.
Særlig følsom er Netzmarkt på grund af en dermed strengt forbundet stor imageskade i forbindelse med indslag, som krænker en af de følgende retsnormer: pornografi (§ 184 StGB), folkeophidselse (§130 StGB), fornærmelse, bagvaskelse og ærekrænkelse (§ 185-188 StGB) og anledning til forbrydelser (§ 130a StGB). I det tilfælde, at deltageren bliver retsgyldigt dømt, indenfor rammen af hans indslag, for at have overtrådt en af de førnævnte retsnormer, så er han allerede i dag forpligtet til at yde skadeserstatning til Netzmarkt.
Deltageren bærer alene ansvaret for, at såfremt hans indslag indeholder hyperlinks/henvisninger på indhold/tredjemands websider, som på samme vis svarer til deltagerbetingelsernes forskrifter som hans egne indslag.
5. INDSLAGENES KVALITET
Deltageren forpligter sig til at tilvejebringe sine indslag uden tredjemands rettigheder. Ydermere forpligter hans sig til at fremstille alle informationer i overensstemmelse med sandheden, fuldstændigt, aktuelt og seriøst og at afholde sig fra enhver fornærmelse og usaglig/grov udtryksmåde. Det er fortsat forbudt for deltageren, indenfor rammen af hans indslag, at gøre reklame for sig og tredjemand eller at misbruge deltagelsen på en eller anden måde i forbindelse med erhvervsmæssig beskæftigelse.
6. BEARBEJDNING AF INDSLAGENE
Netzmarkt forbeholder sig retten til at ændre, forkorte deltagerens indslag, forsyne med eller slette tilføjelser, efter egen vurdering. Deltageren bekræfter allerede nu, at være indforstået dermed og at råde over de nødvendige bearbejdningsrettigheder til sine indslag, som han overdrager til brug i overensstemmelse med denne ånd, i fuldt omfang til Netzmarkt.
7. OFFENTLIGGØRELSE AF INDSLAGENE
Deltageren garanterer ene og alene at være indehaver af alle rettigheder til hans indslag. Med formålet at offentliggøre sit indslag, så overdrager deltageren sine rettigheder, tidsmæssigt og rummeligt så meget og lidt begrænset, som gældende lov overhovedet kun tillader, til Netzmarkt. Netzmarkt accepterer denne overdragelse. Den påtænkte brug gennem Netzmarkt omfatter ud over offentliggørelsen af indslaget i dette og andre internettilbud også offentliggørelsen af nyhedsbreve, trykte medier, software og andre medieformer. Gennem offentliggørelsen af indsendte indslag, begrundes ingen som helst godtgørelseskrav (altså: honorarer, licensgebyrer, godtgørelseserstatninger etc.) fra deltagerens side af overfor Netzmarkt. Han stiller sine indslag udelukkende gratis til rådighed.
Netzmarkt står det frit for, at stille deltagerens indslag i en vilkårlig redaktionel sammenhæng. Netzmarkt er ikke forpligtet til at forsvare de ud af ophavsretsloven udspringende rettigheder.
8. SLETNING AF INDSLAG
Når deltageren efter offentliggørelsen kræver en sletning eller ændring af sit indslag, så er han forpligtet til at bruge det tilbudte web-administrationsinterfacested, dertil. Et krav på sletning/ændring efter meddelelse på anden måde (e-mail, telefonopkald, Fax etc.) består ikke. En succesrig sletning/ændring træder først ved en vis forsinkelse i kraft og gør sig i første omgang hos det enkelte internettilbud bemærkbar. Såfremt en eller anden tredjemand (måske: søgemaskiner, internetkataloger, salgspartnere af Netzmarkt, printpublikationer osv.) ligeledes har overtaget det tvivlsomme indslag, så afviser Netzmarkt enhver hæftelse og også enhver forpligtelse i forbindelse med medvirken ved sletnings-/ændringsbegæren overfor tredjemand, selv når den tvivlsomme brug på grund af den aktive operatørs side af, skete med indforståelse eller under Netzmarkts tolereren.
9. MISBRUG GENNEM TREDJEMAND
På grund af internettets natur, så kan deltagerens indslag (eller enkelte elementer deraf) downloades af andre brugere og udbredes til anden side eller misbruges til bestemmelsesmæssig fremmede formål. Et ansvar hertil afviser Netzmarkt udtrykkeligt. I tilfælde af sådan et misbrug af egne indslag gennem tredjemand forpligter deltageren sig allerede nu til, ikke at gøre krav gældende overfor Netzmarkt eller dets forretningsførere.
10. FORTROLIGHED
Deltageren er forpligtet til behandle sit brugernavn og password fortroligt og ikke give disse videre til tredjemand. Ved mistanke om misbrug af adgangsdataene, så skal Netzmarkt omgående informeres. Efter hver brugsforegang er deltageren forpligtet til at logge sig ud, såfremt også andre personer bruger den samme computer.
11. HÆFTELSE OVERFOR TREDJEMAND
I tilfælde af en overtrædelse mod en af de her fastlagte deltagerbetingelser, så fritstiller deltageren efter det første krav, Netzmarkt og dets forretningsførere fra alle tredjemands krav
12. HÆFTELSE I INDRE FORHOLD
Når deltageren overtræder en i disse deltagerbestemmelser fastlagte regler, så er han forpligtet til at yde skadeserstatning overfor Netzmarkt.
Netzmarkt udelukker enhver hæftelse for tab eller skader, som opstår på grund af ikkeoverholdelse af deltager- eller brugerbetingelserne.
Netzmarkts hæftelse overfor deltageren er begrænset til beløbets størrelse, som deltageren ialt har betalt for den tvivlsomme service til Netzmarkt i de 24 måneder som går forud for tilfælde af hæftelsen.
Af de foranstående hæftelsesbegrænsninger forbliver bestemmelserne i § 309, nr. 7 (hæftelse ved skade på liv, legeme, helbred og ved grov forseelse) og nr. 8 BGB (øvrig hæftelse ved forsømmelighed) uberørte.
13. LAGRING AF FORBINDELSESDATAENE
Deltageren forklarer at han er indforstået med at Netzmarkt gemmer forbindelsesdataene (dermed er f.eks. ment: IP-adresse, dato, klokkeslet), under hvilke hans indslag blev sendt. Når nu en eller anden tredjemand overfor Netzmarkt troværdigt gør gældende, at hans rettigheder blev krænket gennem et indslag, så giver deltageren allerede i dag Netzmarkt fuldmagt til at meddele de ovennævnte forbindelsesdata til sådanne tredje personer på forlangende.
14. DATASIKKERHED/PRIVACY
Deltageren underrettes hermed iflg. §33, stk. 1 i persondataloven samt § 4 i tele-persondataloven om, at Netzmarkt gemmer sin adresse i maskinlæsbar form og til opgaver, som opstår ud af kontrakten, forarbejder disse maskinelt. Såfremt indtastningsmuligheden af personlige eller forretningsmæssige data (e-mail-adresser, navne, adresser) indenfor internettilbudet består, så sker prisgivelsen af disse data udtrykkeligt på frivillig basis fra deltagerens side af.
Netzmarkt behandler dataene af deltagere fortroligt, men kan ikke udelukke at data gennem fejlfunktioner, tekniske forstyrrelser, hackere, osv. opdages, ændres eller slettes. En pligt til lagring eller arkivering af nogle data fra Netzmarkts side af består ikke. For genanskaffelsen af data hæfter Netzmarkt ikke.
15. SALVATORISK KLAUSEL
Såvidt enkelte bestemmelser i disse brugerbetingelser ikke svarer til gældende ret, så forbliver de øvrige bestemmelser uberørte deraf. Uvirksomme bestemmelser erstattes, såfremt muligt, af sådanne virksomme bestemmelser, som i stor udstrækning når det tilstræbte økonomiske, henholdsvis retlige formål.
 
 
Tilbagekaldelsesbelæring
Tilbagekaldelsesret til bookingen af omkostningspligtige Gigajob tjenesteydelser

Du har retten til, indenfor fjorten dage uden angivelse af grunde, at tilbagekalde din kontrakt med Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG. Tilbagekaldelsesfristen er fjorten dage fra den dag af hvor kontrakten er blevet indgået. For at udøve din tilbagekaldelsesret, skal du ved hjælp af en entydig erklæring (f.eks et med post sendt brev, telefax eller e-mail) informere os om din beslutning.

For at overholde tilbagekaldelsesfristen er det tilstrækkeligt at du afsender meddelelsen om udøvelsen af tilbagekaldelsesfristen inden udløb af tilbagekaldelsesfristen.
Tilbagekaldelsens følger

Når du tilbagekalder denne kontrakt, så skal vi omgående og senest indenfor fjorten dage, fra den dag af hvor meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt er gået ind hos os, tilbagebetale alle betalinger som vi har modtaget af dig. Til denne tilbagebetaling anvender vi det samme betalingsmiddel, som du har anvendt ved den oprindelige transaktion, såfremt ikke andet udtrykkeligt er blevet aftalt med dig; under ingen omstændighed beregnes der nogen betaling for dig, på grund af denne tilbagebetaling.

Såfremt du har forlangt, at tjenesteydelserne skal begynde under tilbagekaldelsesfristen, så skal du betale et rimeligt beløb, som svarer til den andel, som de allerede tilvejebragte tjenesteydelser udgør i forhold til det samlede omfang af de i kontrakten planlagte tjenesteydelser, op til det tidspunkt, hvor du underretter os om udøvelsen af tilbagekaldelsesretten i forbindelse med denne kontrakt.
 
De ovennævnte bestemmelser er alle lovtekster og er ikke altid så nemme at forstå, men de er alligevel vigtige og bindende for dig. Læs dem derfor venligst grundigt igennem. Vi har lavet et par andre sider til dig. Der forklarer vi på et "nemmere sprog", hvordan du bedst kan benytte Gigajob. Disse sider er der kun for at hjælpe dig. Hvis der er uoverensstemmelser i indholdet mellem disse sider og lovteksterne, så er det altid lovteksterne, der er gældende. Tak for din forståelse.

Gigajob for ansøgere
Hjælp: FAQ for jobsøgende

Gigajob for arbejdsgivere
Regler for annoncer
Hjælp: FAQ for arbejdsgivere

Gigajob for recruiters
Hjælp: FAQ for recruitere